โครงการดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

15 ม.ค. 67

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชาคมบ้านพนาหนองหิน ซึ่งผู้สูงอายุได้พัฒนาทางด้านอารมณ์และความคิด ช่วยให้เกิดความสงบ ผ่อนคลาย มีสมาธิ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้สูงอายุยกระดับทางจิตใจ ช่วยให้มีจิตใจที่อ่อนโยน ช่วยบำบัดฟื้นฟูสุขภาพทางด้านจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุได้ และผู้สูงอายุเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ลดอารมณ์ซึมเศร้า มีอารมณ์เชิงบวก