โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

26 เม.ย. 67

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้สามารถดูแลสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีได้
2. เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุอันเป็นการส่งเสริมและแสดงถึงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย
3. เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ