โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแชะต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20

01 ก.พ. 66

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแชะต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองรัง