โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน

10 ม.ค. 66

วันที่ 10 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัด โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการคัดแยกขยะ กำจัดขยะที่ถูกวิธีและปฏิบัติอย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลัก 3Rs และการจัดการขยะอินทรีย์
3. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เห็นควาสำคัญในการคัดแยกขยะ
4. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
5. เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและจัดการโดยชุมชนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง