โครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

25 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ดำเนินโครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อ่างเก็บน้ำบ้านพนาหนองหิน หมู่ที่ 7 ต.แช อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นำโดย นายเกล้า สุริยพันธ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี สถานีตำรวจภูธรครบุรี ปกครองครบุรี และจิตอาสาตำบลแชะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพวยรางกูร วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววิชราลงกรณ์บดินทรเทพวยรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมรักษาสมดุลรุบบนิเวศโดยการคืนพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื่นที่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง