โครงการคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2560

22 ส.ค. 60

โครงการคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2560
จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ดำเนินงานโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา