โครงการควบคุมและป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559

06 มิ.ย. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี  จัดกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2559  ในวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมวบ้า  บริการการผ่าตัดทำหมัน  และให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสุนัข – แมว อย่างถูกวิธี  เพื่อลดควาเสี่ยงจากการถูกสุนัขและแมวบ้ากัด  ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน  โดยการนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ และปศุสัตว์อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-4444-4424