โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ก.ย. 66

ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

ภายในพื้นที่ตำบลแชะ ทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออก