โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

26 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้ดำเนินโครงการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ณ โดมองค์กาาบริหารส่วนตำบลแชะ โดยมีจำนวนสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนทั้งสิ้น 2,441 ตัว แยกได้ดังนี้ สุนัข 1,851 ตัว แมว 590 กลุ่มผู้นำ สมาชิก อสม. อาสาปศุสัตว์ ตำบลแชะ ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชนที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข