โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่สวาท-บ้านน้าลาน บ้านหนองรัง หมู่ 2

12 ต.ค. 63

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  800.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 477,000 บาท