โครงการการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

21 พ.ย. 65

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดโครงการการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า