โครงการการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564

28 ก.ย. 64

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564