โครงการการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

11 มิ.ย. 67

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ดำเนินโครงการการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567

เพื่ออบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านภายในตำบลแชะ

และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ และรับวัคซีน ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ �