องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567

11 ก.ค. 67
🚮 องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2567
จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
– การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
– การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ