สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแชะเชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ตําบลทุ่งอรุณ รหัสสายทาง นม.3432 สายทาง บ้านแชะ-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 3 บ้านแชะ ตําบลแชะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มิ.ย. 67