ร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2566

05 ก.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแชะ จัดโดย เทศบาลตำบลแชะ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์จริง