ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอัญชลี ดีด้วยชาติ บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 8

12 ก.พ. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอัญชลี ดีด้วยชาติ บ้านถนนกลาง หมู่ที่ 8 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 57,000 บาท ราคากลาง 52,600 บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :