ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหวัน บ้านแชะ หมู่ที่ 3

12 ก.พ. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายหวัน บเานแชะ หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 45,000 บาท ราคากลาง 42,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :