ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านยายมุล บ้านโนนทอง ม.11

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านยายมุล บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 30,000 บาท  (ราคากลาง  25,600  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :