ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ข้างบ้านนางสาวนฤมล เอนกธนะสุวรรณ บ้านโนนทอง ม.11

07 ก.พ. 62

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกข้างบ้านนางสาวนฤมล  เอนกธนะสวุรรณ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 30,000 บาท  (ราคากลาง  30,000  บาท)  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :