ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายหลอย บ้านโนนทอง ม.11

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนายหลอย บ้านโนนทอง หมู่ที่ 11   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 15,000 บาท  (ราคากลาง  12,800  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :