ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านชัชมล ศรีทองจันทร์,ผู้ช่วยประหยัด,นายสังวาล เมาไธสง,นายบู้ แซ่อึ้ง บ้านท้ายซอย บ้านโนนทอง ม.11

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านชัชมล ศรีทองจันทร์, บ้านผู้ช่วยประหยัด, บ้านนายสังวาล เมาไธสง, บ้านนายบู้ แซ่อึ้ง บ้านท้ายซอย บ้านโนนทอง หมู่ 11   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 99,000 บาท  (ราคากลาง  84,000  บาท) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :