ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

09 ม.ค. 66