ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

28 ธ.ค. 66

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ว่าด้วยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565