ภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566

29 พ.ค. 66

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ