ภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

27 ธ.ค. 66

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ