ภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

15 ส.ค. 66

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ