ภาพประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

29 มี.ค. 66

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ