ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

08 ก.พ. 66