ประชาสัมพันธ์ การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

19 ก.ค. 66

ประชาสัมพันธ์ การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://ddc.moph.go.th/index.php
ข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

– พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
https://rachakitcha.soc.go.th/documents/2103503.pdf
– ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน
และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ
เป็นเขตปลอดบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561

pdf