ประชาสัมพันธ์เรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

29 มี.ค. 62

โดยในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามแผนระยะที่ 3 คือ ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ดังนี้
1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 – 2561 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561) ที่มีคุณสมบัติครบแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากได้มีการประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแกรเกิด พ.ศ. 2562 หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
3. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ที่มีคุณสมบัติครบ ให้ไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากได้มีการประกาศใช้ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 หากเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน จะได้รับเงินนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :