ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายมานะ เชื้อจอหอ ไปบ้านนางสาวฐิติมา เสนาพันธ์ บ้านขาคีม หมู่ 6

23 พ.ค. 67