ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

08 พ.ค. 67