ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายแทน มูลศรี จนถึงสุดซอย บ้านโนนทอง หมู่ 11

05 ก.พ. 67