ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน อบต.เหลาถึงศาลากลางบ้าน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

04 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน อบต.เหลาถึงศาลากลางบ้าน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 306,000 บาท ราคากลาง 306,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน