ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากเดิมเส้นบ้านนายสมชาย รุมพล บ้านถนนกลาง หมู่ 8

17 พ.ค. 65