ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

01 พ.ย. 66

ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ