ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

27 ม.ค. 63

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน  3  คน

ยื่นใบสมัครด้วยต้นเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ระหว่างวันที่  3-7  ก.พ. 63  เวลา  08.30-16.30 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  โทร. 0-4444-4424