ประกาศ อบต.แชะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

15 พ.ค. 66