ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

15 ธ.ค. 63

ประกาศ รับโนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ หรือพนัก