ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สม้ยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

05 ส.ค. 65

ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565_0001_0001