ประกาศ ขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

13 ก.ย. 64

ประกาศ ขอประกาศใช้ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565