ประกาศ กำหนดสม้ยประชุม สมัยสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำปี 2565

04 ม.ค. 65

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำปี 2565