ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ประจำปี พ.ศ.2565-2567

25 ต.ค. 65

ประกาศใช้แผนเม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Macter Plan)