ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30 ต.ค. 62

ประกาศ เรื่อง ขอประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563