ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

10 มี.ค. 66