ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

26 ม.ค. 66