ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

14 พ.ย. 65