ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 เรื่อง รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำพนาหนองหิน หมู่ที่ 7

19 ก.ค. 66

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5