ประกาศสภา อบต.แชะ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ประจำปี 2566

14 ก.พ. 66